Terms and Conditions

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.winewordsthebook.com.

V platném znění od 1.11.2015.

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.winewordsthebook.com a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu www.winewordsthebook.comje společnost:

Jazyková škola a překladatelská agentura MKM, JUDr. Pavlína Megová, IČ: 63382229, sídlem Jaselská 200/17, Brno 602 00 (dále i jen MKM).

1.4. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese webu MKM, který prostřednictvím internetu/systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku nebo žádost o rezervaci zboží.

1.5. Zákazník, který prostřednictvím internetu/systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání nebo rezervaci zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to stránky obchodu MKM umožňují, může zákazník provádět objednávání a rezervaci zboží též bez registrace přímo z webových stránek MKM.

2.2. Při registraci uživatelského účtu a při objednávání a rezervaci zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání nebo rezervaci zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než půl nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Provozovatel je tedy výslovně bez udání důvodu a dle vlastního uvážení oprávněn zablokovat nebo zrušit kdykoliv uživatelský účet, a to na základě podezření ze zneužití služeb webu MKM nebo porušení VOP Zákazníkem.

2.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutno údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Zákazník souhlasí s tím, že používání webu MKM je na jeho vlastní odpovědnost. Zákazník je plně odpovědný za škodu vzniklou Provozovateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zákazníka stanovené v těchto Podmínkách.

 1. Objednávka

3.1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese webu MKM, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

3.2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro případný jiný prodej provozovatele. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese MKM je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího) způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním a o způsobu úhrady kupní ceny zboží.

3.5. Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.

3.6. Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající bez odkladu potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, právní předpisy státu kupujícího, zejména daňové, jsou v rozporu českým právním řádem, nebo se výrazným způsobem změnila cena výroby zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

3.8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

3.9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

3.11. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv poškození nástrojů Kupujícího během používání služby MKM.

 1. Dodací podmínky

4.1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce, kterému zboží předá zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky (u platby kartou po připsání peněz na účet prodávajícího).

4.2. Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce.

4.3. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. V případě doručení zboží v rámci České republiky prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši: Doporučený balíček (80,- Kč + dobírka 30,- Kč), Balík na poštu (110,- Kč + dobírka 35,- Kč), Balík do ruky (120,- Kč + dobírka 35,- Kč).

V případě doručení zboží do zahraničí prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek ve výši od 200,- Kč.

4.5. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

4.6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Veškeré termíny dodání uvedené v potvrzení objednávky jsou pouze orientační. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady kupujícího v případě zpoždění při dodání Zboží.

4.7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.10. Provozovatel si vyhrazuje právo na možnost částečného dodání zboží, tímto ovšem není jakkoliv dotčena platnost uzavřené smlouvy.

4.11. V případě nepřevzetí zboží zaslaného na základě objednávky kupujícím z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín přítomna určená osoba nebo kupující není v době dodání zboží schopen uhradit cenu apod.), nese náklady spojené s opakovaným dodáním zboží vždy kupující, a to v plné výši.

4.12. Pokud bude zaslané zboží vráceno provozovateli doručovatelem s tím, že jej kupující nepřevzal, kontaktuje provozovatel kupujícího prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů. Pokud kupující bude žádat opětovné dodání zboží, provozovatel tak učiní až po úhradě nákladů na opětovné zaslání kupujícím. Pokud kupující na zprávu provozovatele ohledně zboží nezareaguje ani do 14 dnů ode dne jejího odeslání, je provozovatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy a se zbožím naložit dle svého uvážení. V případě, že bylo zboží uhrazeno předem a kupující provozovateli na jeho výzvu nezareaguje, částka zaplacená kupujícím po uplynutí promlčecí doby propadá provozovateli. V případě takového prodlení na straně kupujícího nemá tento právo na jakékoli úroky či náhrady.

 1. Cena zboží a Platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

A) Platba na dobírku

Zákazník může zvolit platbu kupní ceny na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí kupující v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím přepravce.

B) Platby kartou

Při platbě kartou bude kupující v objednávce přesměrován na platební bránu a postupuje dle zobrazených instrukcí.

Pro platbu kartou platí podmínky pro daný případ stanovené příslušnou bankou kupujícího.

Akceptujeme platby kartami MasterCard, Visa a Visa Electron, Maestro, V Pay, Diners Club.

Při platbě pomocí platební brány bude kupující v objednávce přesměrován na platební terminál GPwebpay a postupuje dle zobrazených instrukcí.

Přenos dat je v rámci celé transakce zabezpečen protokolem TLS (Transport Layer Security) a 3-D Seucure standardem. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo v bance kupujícího, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost.

V případě úhrady platební kartou či platby přes GoPay, Paypal a Paysec je Objednávka považována za uhrazenou ihned po úspěšném provedení platby. Platba platební kartou probíhá prostřednictvím on-line platební brány, na kterou je kupující automaticky přesměrován. Platba přes GoPay, Paypal a Paysec probíhá prostřednictví on-line platební brány těchto systémů. Po úspěšném zadání platby proběhne tzv. Předautorizace platby, v rámci které bude celá cena objednaného Zboží zablokována na účtu kupujícího. V případě, že dojde k realizaci Nabídky a uzavření smlouvy s Provozovatelem, bude blokovaná částka automaticky převedena na účet Provozovatele. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s Provozovatelem, bude blokovaná částka na účtu kupujícího odblokována do 24 hodin od ukončení platnosti Nabídky.

C) Platba převodem

Platba celkové ceny je zaplacena kupujícím před dodáním zboží prostřednictvím běžného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zobrazen na konci objednávkového procesu a zároveň přeposlán na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.

Platba může být provedena v měnách CZK, EUR, USD.

Zprostředkovatelem bankovních převodů je platební brána PayU. Ke zpracování objednávky (tj. k odeslání zboží kupujícímu) dochází až po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.

5.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 5.5. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Vzhledem k povaze Nabídek uveřejňovaných na portálu MKM, které musí být v předem určeném období uhrazeny kupujícím, není v zájmu Provozovatele přijímat opožděné úhrady za zakoupené Zboží. Kupující a Provozovatel souhlasí s tím, že v případě prodlení s úhradou ceny je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva kupujícího s Provozovatelem od počátku ruší.

5.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.10. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu.

 1. Rezervace zboží – osobní odběr

6.1. Prostřednictvím internetového obchodu si též může zákazník vybrat zboží a rezervovat si je prostřednictvím internetového formuláře za účelem jeho nákupu v některé z provozoven prodávajícího zvolené zákazníkem ve formuláři. Potvrzením rezervace se prodávající zaváže, že vybrané zboží bude zákazníkovi k dispozici k zakoupení v příslušné provozovně prodávajícího po dobu 5 dní ode dne potvrzení rezervace. Zákazník může rezervované zboží zakoupit v příslušné provozovně od okamžiku, kdy mu dojde potvrzení rezervace.

6.2. V případě, že prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě, potvrdí rezervaci zboží na pobočkách (místo koupě) do 3 pracovních dnů od okamžiku odeslání požadavku na rezervaci zboží.

6.3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího, na takovou koupi zboží se nevztahují tyto obchodní podmínky internetového obchodu, s výjimkou tohoto čl. 6 a čl. 10. Kupní smlouva se v takovém případě řídí obecnými právními předpisy, popřípadě obchodními podmínkami prodávajícího platnými pro nákup zboží v příslušné provozovně.

 1. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí právním řádem České republiky a v jeho rámci příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.3. Ustanovení článku 7.2. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.6. Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 7.7. VOP.

7.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.8. Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 7.2. VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

7.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to v kterémkoli kamenném obchodě prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu:

Jazyková škola a překladatelská agentura MKM,

IČO: 633 82 229, DIČ: CZ6858241247

sídlo: Jakubská 1, 602 00 Brno, Česká republika

tel.:
775 052 862
603 527 312

e-mail:
winewordsinfo@gmail.com
info@mkm.cz

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.11. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno.

7.12. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

7.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Zboží z obchodu MKM je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:

Prohlédl zásilku před dopravcem.

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese winewordsinfo@gmail.com. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem).

8.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 8.1. těchto obchodních podmínek).

8.4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

8.5. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

8.6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

8.7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

8.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.10. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: winewordsinfo@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který vyplní některý z formulářů na internetu je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

10.2. Objednáním či rezervací zboží prostřednictvím internetového formuláře, zákazník souhlasí v souladu se ZOOÚ a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email, tel. číslo zákazníka poskytnutých v objednávce či v rozsahu jména, příjmení a emailu zákazníka poskytnutých v rezervaci (dále jen „osobní údaje“) prodávajícím a jejich zařazením do databáze uživatelů prodávajícího, jakož i s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami (např. dopravce) v souladu s příslušnými ustanoveními ZOOÚ. Účelem zpracování osobních údajů je realizace práv a povinností ze smlouvy uzavřené se zákazníkem, vedení uživatelského účtu, jakož i jejich použití pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka. Tento souhlas poskytuje zákazník dobrovolně na dobu 10 let s tím, že jej může kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu winewordsinfo@gmail.com nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení oznámení prodávajícímu.

10.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce či rezervaci provedené v internetovém obchodě prodávajícího) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.5. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.6. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zákazník žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů.

10.7. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.8. Zákazník si je vědom, že veškeré komunikace, včetně webu MKM, jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny i bez vědomí zákazníka. Provozovatel nekontroluje a neschvaluje zprávy nebo informace nacházející se v komunikacích, a proto nemá ani žádnou odpovědnost, pokud jde o komunikace a jakékoliv akce vztahující se k účasti zákazníka v těchto komunikacích, včetně závadného obsahu. Obecně, veškerá komunikace, která bude probíhat na těchto stránkách (ať na fóru, v diskusních skupinách, chat místnostech nebo jinde) je posuzována jako veřejná. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na těchto stránkách zákazník poskytuje právo provozovateli používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, k propagaci, apod.

 1. Duševní vlastnictví

11.1. Provozovatel umožňuje zákazníkovi vkládat na web MKM obsah. Obsah nahraný zákazníkem na portál MKM je veřejně přístupný všem ostatním návštěvníkům webu MKM. Zákazník nesmí na web MKM nahrávat obsah, který je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo který poškozuje práva a oprávněné zájmy třetích osob. Nahráním obsahu na portál MKM poskytuje zákazník provozovateli bez nároku na odměnu oprávnění na celou dobu trvání majetkových práv k obsahově a místně neomezenému užití nahraného obsahu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly, k jeho zařazení do nového díla nebo díla souborného a souhlas k provedení úprav a změn nahraného obsahu včetně svolení k dalšímu užití takto nově vytvořených děl. Tato oprávnění je provozovatel oprávněn částečně nebo v celém rozsahu poskytnout nebo postoupit třetí osobě. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv příspěvek zákazníka zejména z důvodu porušení jakékoliv povinnosti podle tohoto odstavce.

11.2. Komunikace na portálu MKM či jiných komunikacích, která se týká použití webu MKM, se považuje za udělení práva provozovatele k bezplatné, trvalé, neodvolatelné, ne-exkluzivní licenci k použití, reprodukci, modifikaci, úpravám, překladu, distribuci, produkci a zobrazení komunikace samotné nebo jako část další práce v jakékoliv formě, médii, nebo technologii i neznámé či nevyvinuté a poskytnutí licencí a sublicencí komukoliv.

11.3. Doména a slovní i grafické spojení MKM, stejně jako webu www.winewordsthebook.com a prodávaného zboží, je chráněno vlastnickým a autorským právem ve prospěch provozovatele. Všechna práva ve vztahu k výše uvedenému jsou výslovně vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, všechny ostatní ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

11.4. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web MKM, včetně materiálů uveřejněných v souvislosti s Nabídkami, jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. oprávněným uživatelem je provozovatel. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webu MKM.

11.5. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní MKM používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webu MKM, zejména zadávat fiktivní objednávky nebo jakkoli negativně ovlivňovat činnost webu MKM.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

12.2. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách MKM z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál může odkazovat, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím MKM.

12.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled webu MKM, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Provozovatel je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných Uživateli.

12.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2015. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na webu MKM.

12.4. Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto stránky MKM jsou provozovány z České republiky. Tyto podmínky a užívání stránek MKM se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

12.5. Podmínky a Smlouva je obsahující se řídí českým právním řádem a lze je uzavřít pouze v českém jazyce.

12.6. Pokud vztah související s užitím portálu MKM nebo právní vztah založený smlouvou, jež obsahuje tyto podmínky, zahrnuje mezinárodní prvek, pak provozovatel a zákazník sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.4. Odesláním objednávky či rezervace zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

V Brně, dne 1.11.2015